samogradnja.info

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Greška
 • XML Parsing Error at 1:434. Error 9: Invalid character

Projektiranje ku?e i dobivanje gra?evinske dozvole

Poduze?e Quando d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u isho?enju gra?evinskih dozvola, izradi projektne dokumentacije, legalizacijama, rekonstrukcijama i ostalim.

Izrada projektne dokumentacije za dobivanje gra?evinske dozvole:

Za isho?enje gra?evinske dozvole ovisno o kategoriji zgrade potrebno je priložiti sljede?e glavne projekte i potvrde nadležnih javnopravnih tijela da su projekti izra?eni u skladu s uvjetima istih tijela.Zahtjevu za izdavanje gra?evinske dozvole OBVEZNO se prilaže:
• tri primjerka glavnog projekta
• izjava projektanta da je glavni projekt izra?en u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izra?en
• potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izra?en u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvr?ivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom Zakonom
• dokaz pravnog interesa za izdavanje gra?evinske dozvole.
Predaja ostale dokumentacije ovisi o složenosti zahvata.

 

 

 

 

Obiteljske ku?e i op?enito zgrade naj?eš?e spadaju u III. i IV. skupinu. Pomo?ne zgrade do 50m kvadratnih na ?estici koja ve? ima legalnu stambenu zgradu spadaju u V. skupinu zgrada.

Za tre?u skupinu zgrada treba priložiti sljede?e glavne projekte:

 1. Geodetski projekt
 2. Arhitektonski projekt
 3. Gra?evinski projekt
 4. Elektrotehni?ki projekt
 5. Strojarski projekt

Za ?etvrtu skupinu zgrada treba priložiti sljede?e glavne projekte:

 1. Geodetski projekt
 2. Arhitektonski projekt
 3. Gra?evinski projekt

te eventualno prema zahtjevu javnopravnih tijela:

 1. Strojarski projekt (projekt plinske instalacije)
 2. Elektrotehni?ki projekt (prema zahtjevu HEP-a ili HAKOM-a.

Ukoliko je zakonom predvi?eno, ovisno o gra?evini i radovima mogu se zahtjevati i sljede?i elaborati s kojima se možete upoznati na sljede?em linku: Projektiranje

 

 

 

You are here: Kuca i dom Samogradnja Projektiranje ku?e i dobivanje gra?evinske dozvole